Säljvillkor

Säljvillkor

Crafoord Auktioner har till föremål för sin verksamhet att för sina uppdragsgivaren räkning vid auktioner utbjuda till försäljning konst- och hantverksföremål, varvid den som avgivit det högsta budet blir köpare. I sin verksamhet har Crafoord Auktioner att på bästa sätt tillvarata envar uppdragsgivares intresse genom att:

1. Vid mottagandet av ett objekt till auktion så långt som möjligt utreda eventuella rättsliga frågor som kan ha betydelse samt genom en besiktning av objektet fastställa dess äkthet och kondition.

2. På ett betryggande sätt förvara från uppdragsgivaren emottagna objekt.

3. Marknadsföra uppdragsgivarens till försäljning inlämnade objekt genom att presentera dessa i en för auktionen framtagen katalog eller förteckning, genom annonsering och visning för intresserade presumtiva kunder.

4. Genomföra försäljning vid auktioner på ett sätt som bereder så många budgivare som möjligt möjlighet att deltaga i budgivningen, genomföra försäljning vid auktioner på ett sätt som bereder så många köpare som möjligt möjlighet att deltaga i budgivningen, antingen genom personlig närvaro, genom eget ombud eller genom Crafoord auktioners kundtjänst.

5. Från köparna uppbära och till säljarna redovisa uppdragsgivaren tillkommande betalning för försålda föremål.

 

1. Inlämnandet av objekt för försäljning

1.1 Uppdragsgivaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till de objekt som han lämnar till Crafoord för försäljning, eller, om objektet ägs av en annan eller andra, att han äger rätt att inlämna objektet till försäljning som uppbära likvid för detta. Uppdragsgivaren ska meddela Crafoord om uppdragsgivarens rätt till objektet är föremål för, eller kan väntas bli föremål för, tvist.

1.2 Crafoord är inte skyldiga att utan särskild anledning kontrollera uppdragsgivarens rätt till objektet.

1.3 Vid mottagandet av objekt utfärdar Crafoord särskilt inlämningskvitto. Detta är icke överlåtbart, utan Crafoord äger alltid rätt att återlämna objekt till den som inlämnat objektet utan att erhålla mottagningsbeviset i retur.

1.4. Så snart Crafoord beslutat åtaga sig att sälja objektet ska särskilt avtal om försäljning träffas mellan uppdragsgivaren och Crafoord.

1.5. Crafoords beskrivning av ett objekt i mottagningsbevis och försäljningsavtal grundar sig på Crafoords preliminära bedömningar. Misstag angående upphovsman, äkthet, ålder, tillkomst, teknik eller skick kan av uppdragsgivaren ej åberopas gentemot Crafoord.

 

2. Förvaring och försäkring.

2.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Crafoord mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage motsvarande ett värde motsvarande utropspriset om inte ett särskilt avtal om annat försäkringsvärdet slutits. Om utropet anges i intervall, gäller alltid det lägre priset i intervallet.

2.2 Crafoord ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

2.3 Crafoord kan ej hållas ansvariga för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material, såsom blekning av papper, sprickning i trä eller slitage i samband med visning.

2.4 Crafoord är inte skyldiga att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 2.1.

2.5 Crafoords ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

3. Katalogisering

3.1 Objekten ska katalogiseras med den noggrannhet som föranled av objektets karaktär, oaktat alla föremål säljs i befintligt skick, och det ankommer på presumtiva köpare att noggrant undersöka de föremål som är av intresse.

3.2 Uppgift i katalog angående upphovsman, äkthet, ålder, teknik eller skick tjänar endast som vägledning för en presumtiv köpare vid dennes undersökning av föremålet. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt vilseledande, äger köparen rätt att häva köpet,

3.3 I katalogen anges värde vid försäljning på auktionsmarknaden vid den aktuella tidpunkten. Det pris till vilket objektet säljs, kan komma att väsentligt under- eller överstiga det angivna utrops-priset.

3.4 Avbildningar i katalog eller i annons sker i identifieringssyfte varför brister eller skador ej behöver framgå av bilden.

3.5 Visningar för presumtiva köpare anordnas i lokaler som Crafoord finner lämpliga. Crafoord äger därvid rätt att avgöra hur inlämnat föremål ska exponeras.

3.6 Crafoord har full och oinskränkt rätt att fotografera och på annat sätt avbilda objekt som inlämnats till Crafoord för försäljning samt låta sådana fotografier och avbildningar ingå i Crafoords arkiv.

 

4. Auktion

4.1. Vid auktion ska objektet säljas om bud avges som lägst motsvarar det lägsta pris som uppdragsgivaren angivit särskilt i avtal med Crafoord. Underskrids sådant lägsta pris utan medgivande från uppdragsgivaren ska Crafoord gentemot uppdragsgivaren redovisa objektet som om det sålts till det angivna lägsta priset.

 

5. Redovisning / utbetalning

Inom fem arbetsdagar efter auktionen översänds en preliminär redogörelse till uppdragsgivaren. Utbetalning sker enligt de uppgifter säljare
angett 10 arbetsdagar efter auktionen vid onlineauktioner. Vid kvalitetsauktioner gäller 20 arbetsdagar, förutsatt att köparen har betalt och ingen reklamation har skett. Crafoord har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köparen för att få denne att fullgöra betalningen. För den händelse att köparen inte betalar, har Crafoord rätt, att efter eget val, antingen häva köpet och försälja egendomen på nytt, eller häva köpet och återställa egendomen till uppdragsgivaren.

Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet före inte utan att särskild överenskommelse träffats därom med uppdragsgivaren.

 

6. Avhämtning av gods

Föremål som återropats eller av annan anledning inte sålts ska uppdragsgivaren hämta hos Crafoord senast åtta arbetsdagar efter auktion.

6.1 Om uppdragsgivaren inte hämtat föremålen har Crafoord rätt att ta ut en förvaringsavgift om 50 kr per dag eller lämna föremålet för lagring hos ett fristående speditionsföretag. Föremålet försäkras och lagras härvid på uppdragsgivarens bekostnad och risk. Skulle föremålet inte avhämtas inom tre månader efter det att uppdragsgivaren har anmanats att avhämta föremålet och anmaningen har upplyst om att föremålet annars kommer att säljas efter en viss tid, har Crafoord rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkares rätt att sälja ej avhämtade föremål.

6.2. Crafoord äger rätt att innehålla osålt objekt såsom säkerhet för fordran som Crafoord har mot uppdragsgivaren, oberoende av hur denna fordran har uppkommit och om den är tvistligt eller ej.

 

7. Säljaren ansvar för fel

Om Crafoord gentemot köparen blir ansvarig för fel i sålda föremål på grund av berättigad reklamation eller annat liknande skäl, har Crafoord rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Crafoord kan ha utgett till säljaren.

 

8. Force majeure

Crafoord ansvarar inte för förlust som åsamkas säljare eller köpare på grund av krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse som Crafoord ej kan råda över eller förutse.

 

9. Lagval

Tvist rörande köp eller försäljning genom Crafoord eller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser liksom annan tvist som har anknytning till Crafoords verksamhet, ska avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

 

10. Särskilda villkor

För auktion vid vilken alla objekt utbjuds för en och samma uppdragsgivares räkning kan särskilda villkor gälla, t.ex. vad gäller betalning och avhämtning av köpt objekt. Dessa villkor meddelas då omedelbart före auktionen.

 

11. Avgifter inklusive moms

Onlineauktion: 20%
Slagavgift 30 kr per rop

Kvalitetsauktion:
Försäljningsprovision 15%
Slagavgift 30 kr per rop